Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu


§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zwany dalej OSiR, jest jednostką organizacyjną Miasta Inowrocławia, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą OSiR-u jest Miasto Inowrocław.
3. Teren działania OSiR-u obejmuje obszar administracyjny Miasta Inowrocławia.
§ 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zwany dalej OSiR, działa w szczególności, na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów prawnych:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488);
4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599).
§ 3. Przedmiotem działania OSiR-u jest realizacja zadań własnych Miasta Inowrocławia o charakterze użyteczności publicznej obejmujących:
1) z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych:
a) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi wraz z zapleczem socjalno-noclegowym i bazą turystyczną, będącymi własnością Miasta Inowrocławia, oddanymi OSiR-owi w trwały zarząd,
b) realizacja zadań Miasta Inowrocławia w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu i turystyki w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia
oraz optymalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Inowrocławia w tym zakresie,
c) konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej,
d) udostępnianie, w tym odpłatne, bazy sportowo-rekreacyjnej i bazy turystycznej
mieszkańcom Inowrocławia oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym,
e) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji
mieszkańcom Inowrocławia, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form
spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego trybu życia,
f) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym dla osób
niepełnosprawnych,
g) organizacja
zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowych
oraz rekreacyjnych,
h) programowanie, promocja i realizacja wszelkich usług z zakresu kultury
fizycznej, w tym sportu, i rekreacji,
i) zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej dla prowadzenia zajęć i imprez
sportowych i rekreacyjnych,
j) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie kultury
fizycznej, w tym sportu, oraz rekreacji i turystyki,
k) wynajem urządzeń i obiektów, w tym ich wyposażenia, o których mowa w lit. a,
l) prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych;
2) prowadzenie targowisk, w szczególności:
a) zarządzanie i gospodarowanie targowiskiem miejskim oddanym OSiR-owi w trwały zarząd oraz obiektami i urządzeniami na nim zlokalizowanymi,
b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie targowiska,
c) wykonywanie remontów i konserwacji obiektów i urządzeń zlokalizowanych
na targowisku,
d) odpłatne udostępnianie miejsc na targowisku oraz obiektów i urządzeń na nim
zlokalizowanych;
3) prowadzenie parkingów w szczególności:
a) zarządzanie i gospodarowanie parkingami oddanymi OSiR-owi w trwały zarząd oraz obiektami i urządzeniami na nich zlokalizowanymi,
b) utrzymywanie czystości i porządku na terenie parkingów,
c) wykonywanie remontów i konserwacji parkingów,
d) odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych.
§ 4. Dyrektor kieruje działalnością OSiR-u i reprezentuje go na zewnątrz w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
§ 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania OSiR-u oraz jego strukturę organizacyjną
określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
§ 6. Gospodarka finansowa OSiR-u jako gminnej jednostki budżetowej prowadzona
jest zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych.
§ 7. Składniki majątkowe przekazane OSiR-owi na mocy aktu o jego utworzeniu
oraz nabyte w związku z jego działalnością własnością Miasta Inowrocławia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData