Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

STATUT

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU

 

§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zwany dalej „OSiR”, jest jednostką organizacyjną Miasta Inowrocławia, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.

2. Siedzibą OSiR-u jest Inowrocław.

3. Teren działania OSiR-u obejmuje obszar administracyjny Miasta Inowrocławia.

 

§ 2. Przedmiotem działania OSiR-u jest realizacja zadań własnych Miasta Inowrocławia:


1) z zakresu kultury fizycznej i sportu, w szczególności:

 1. zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi wraz z zapleczem socjalno – noclegowym będącymi własnością Miasta Inowrocławia, oddanymi OSiR-owi do używania,
 2. realizacja zadań Miasta Inowrocławia w zakresie kultury fizycznej i sportu w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia oraz optymalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Inowrocławia w tym zakresie,
 3. konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej,
 4. udostępnianie, w tym odpłatne bazy sportowo – rekreacyjnej mieszkańcom Inowrocławia oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym,
 5. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom Inowrocławia, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego trybu życia,
 6. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych,
 7. organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 8. programowanie, promocja i realizacja wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 9. zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej dla prowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 10. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 11. wynajem obiektów i urządzeń, o których mowa w lit a, między innymi na cele związane
  z organizacją wystaw, pokazów, imprez;


2) z zakresu prowadzenia targowisk, w szczególności:

 1. zarządzanie i gospodarowanie targowiskami miejskimi oddanymi OSiR-owi do używania,
 2. utrzymywanie czystości i porządku na terenie targowisk,
 3. wykonywanie remontów i konserwacji obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych na targowiskach,
 4. pobieranie opłat z tytułu korzystania z targowisk oraz z obiektów i urządzeń na nich zlokalizowanych.

 

§ 3.1. Działalnością OSiR-u kieruje Dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Do pomocy w kierowaniu działalnością OSiR-u dyrektor może utworzyć także stanowisko zastępcy dyrektora.

2. Dyrektor realizuje zadania określone w niniejszym statucie w imieniu i na rzecz Miasta Inowrocławia w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.

3. Prezydent Miasta Inowrocławia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy.

 

§ 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością OSiR-u oraz zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania;
 2. realizacja zadań statutowych OSiR-u;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych;
 4. składanie w imieniu Miasta Inowrocławia oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w granicach pełnomocnictwa, o którym mowa w § 5 ust. 2, do wysokości kwot wydatków określonych w planie finansowym, o którym mowa w pkt. 3;
 5. planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków i zgodnie z planem finansowym, o którym mowa w pkt. 3;
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności OSiR-u, w tym sprawozdania rocznego i przedstawianie go Prezydentowi Miasta Inowrocławia;
 7. reprezentowanie OSiR-u wobec osób trzecich;
 8. wydawanie aktów prawnych, w tym zarządzeń wewnętrznych;
 9. współpraca z organami Miasta Inowrocławia.


§ 5. 1. OSiR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników OSiR-u wykonuje Dyrektor.

 

§ 6. 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania OSiR-u oraz jego strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny OSiR-u nadawany jest przez Dyrektora, w drodze zarządzenia.

3. Zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonywane w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

 

§ 7. 1. OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, przewidzianych dla samorządowych zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy.

 

§ 8.1. Źródłem przychodów własnych OSiR-u są w szczególności:

 1. przychody z usług świadczonych na rzecz Miasta lub miejskich jednostek organizacyjnych;
 2. przychody ze sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z obiektów lub urządzeń sportowo – rekreacyjnych lub wstępu na imprezy;
 3. opłaty z tytułu korzystania z targowisk oraz z obiektów i urządzeń na nich zlokalizowanych.


2. OSiR może uzyskiwać przychody także z odpłatnego wykonywania usług odpowiadających profilowi jego działalności na rzecz innych podmiotów niż wymienione w ust. 1, a także z wynajmu i dzierżawy obiektów i urządzeń oddanych mu do używania.

 

§ 9. OSiR może otrzymywać z budżetu Miasta Inowrocławia dotacje przedmiotowe oraz dotacje celowe, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych.

 

§ 10.1. OSiR prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach i na ich podstawie sporządza sprawozdawczość.

2. OSiR posiada odrębny rachunek bankowy.


§ 11. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData